Záručné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Záruka na výrobky značky STIHL a VIKING je počas záručnej doby poskytovaná podľa nasledujúcich podmienok. Dovozca je oprávnený zapojiť pri plnení záručných nárokov tretiu stranu, najmä obchodníkov, ktorí predávajú sortiment výrobkov značky STIHL a VIKING. Záručný list je dokladom práv a povinností kupujúceho (ďalej len zákazník) v zmysle §620 Občianskeho zákonníka alebo §429 Obchodného zákonníka.
 2. Pri každom nároku v rámci záruky (pri každej reklamácii) je nutné predložiť riadne a úplne vyplnený a potvrdený záručný list a daňový doklad o nákupe výrobku. Za riadne vyplnený záručný list sa považuje záručný list vyplnený predajcom a podpísaný zákazníkom a predávajúcim v okamihu predaja predmetného výrobku.
 3. Na škody, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním výrobku, jeho preťažením, alebo akýmkoľvek iným nesprávnym zaobchádzaním (najmä v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu), sa záruka nevzťahuje.
 4. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré budú reklamované v rozobratom stave, nekompletné, alebo po zásahu neautorizovaným servisom alebo inou osobou. Zákazník je povinný priniesť na reklamáciu výrobok v kompletnom stave, vrátane všetkých pracovných častí(napr. lišta, reťaz, vrták, žací nástroj a podobne).
  • použitia neoriginálnych dielov alebo príslušenstva nedoporučeným výrobcom
  • použitia nesprávnych palív a mazacích hmôt
  • neoprávneného zásahu
  • svojvoľného zásahu zákazníka do výrobku (napr. nastavovanie otáčok, rozobratie mimo bežnej údržby)
  • použitia v rozpore s návodom na použitie
  • používania opotrebovaných dielov spotrebného charakteru
  • neohlásenia počiatočnej poruchy
  • mechanického poškodenia neprimeraného určenému použitiu prístroja (náraz na cudzí predmet a pod.)
  • prepravy
  • prirodzeného opotrebenia a pod.
 5. V prípade oprávnenosti reklamácie je predávajúci povinný zabezpečiť opravu alebo výmenu vadných súčiastok v zákonnej lehote. Táto doba nevyhnutná na opravu výrobku, počas ktorej bude výrobok v oprave, nezakladá právny nárok zákazníka na náhradu tým vzniknutej škody alebo ušlého zisku.
 6. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Na výslovnou žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí zákazníkom. Zákazník je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol zákazník pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak zákazník neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak zákazník nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

II. Dĺžka záruky

 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku. Ak boli počas záručnej doby vykonávané opravy, neznamená to nový začiatok záručnej doby, len jej predĺženie o dobu od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať.
 2. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre priamu osobnú spotrebu – kúpna zmluva je uzavretá podľa Občianskeho zákonníka a zákazník je považovaný za koncového spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka.
 3. Dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov pri predaji tovaru akejkoľvek právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti pre komerčné účely (obchodnú a podnikateľskú činnosť) – kúpna zmluva je uzavretá podľa Obchodného zákonníka.

Ak je výrobok aspoň raz používaný na obchodnú alebo podnikateľskú činnosť, vzťahuje sa na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim Obchodný zákonník a dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov. Komerčným účelom sa rozumie akékoľvek použitie tovaru podnikateľom a jeho zamestnancami, odplatné požičiavanie výrobku, vedenie tovaru v účtovníctve a iné obdobné použitie.

Pri vznesení záručného nároku je záručný servis predajcu oprávnený posúdiť vzhľadom na stav opotrebenia tovaru, či bol tento výrobok použitý na komerčné účely a stanoviť ktorý z režimov (podľa Obchodného zákonníka alebo podľa Občianskeho zákonníka) sa vzťahuje na konkrétny výrobok.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v ich platnom a účinnom znení.

III. Uplatnenie reklamácie

Reklamačné nároky, zákazník uplatňuje u predajcu, ktorý mu predmetný výrobok predal, rovnako môže u tohto predajcu podať sťažnosť prípadne iný podnet: STIMO, Svinica 146, 044 45 Svinica

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

IV. Reklamačný protokol resp. potvrdenie o uplatnení reklamácie

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Pri každom uplatnení zodpovednosti za vady u predávajúceho musí byť spísaný reklamačný protokol resp. potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktorý osoba vybavujúca reklamáciu vydá zákazníkovi a kópiu uchová pre účely kontroly. Reklamácia bude zapísaná v evidencii reklamácií.

Reklamačný protokol resp. potvrdenie o uplatnení reklamácie obsahuje najmä:

 • kontaktné údaje strán,
 • dátum uplatnenia reklamácie
 • popis vady
 • požiadavku zákazníka na spôsob vybavenia reklamácie – pričom poverená osoba predávajúceho je povinná poučiť zákazníka o možnostiach riešenia reklamácie: oprava, výmena,
 • zníženie ceny výrobku, vrátenie peňazí.

V. Vybavenie reklamácie

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

Vybavením reklamácie je:

 1. ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku,
 2. výmenou výrobku,
 3. vrátením kúpnej ceny výrobku,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 5. písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

 1. Predávajúci je povinný nechať spracovať odborné posúdenie reklamovaného tovaru ak chce zamietnuť reklamáciu v prvých 12 mesiacoch záručnej doby. V tomto prípade je potrebné k zamietnutiu vyhotoviť odborné posúdenie a poskytnúť ho zákazníkovi do 14 dní od vybavenia reklamácie.
 2. Predávajúci je povinný informovať zákazníka o možnosti nechať posúdiť výrobok a o osobe k tomu oprávnenej ak reklamácia bola uplatnená v období po 12 mesiacoch záručnej doby a predávajúci reklamáciu zamieta.

Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom a účinnom znení, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Odkaz na platformu na úrovni EÚ, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu formou elektronického formuláru:

VI. Servisná prehliadka

 1. Pri záručnej dobe 24 mesiacov (pri osobnej spotrebe) je zákazník povinný priniesť výrobok na servisnú prehliadku k predajcovi, u ktorého výrobok zakúpil, najskôr 10 mesiacov a najneskôr 12 mesiacov od dátumu predaja uvedeného na záručnom liste.
 2. Pri záručnej dobe 12 mesiacov je zákazník povinný priniesť výrobok na servisnú prehliadku k predajcovi, u ktorého výrobok zakúpil, najskôr 5 mesiacov a najneskôr 6 mesiacov od dátumu predaja uvedeného na záručnom liste.

Táto servisná prehliadka je bezplatná okrem výmeny dielov spotrebného charakteru, ktoré je potrebné vymeniť pre bezchybné fungovanie výrobku v ďalšom období záručnej doby.

Za diely spotrebného charakteru sa považuje najmä: reťaz, lišta, reťazové koliesko, kosiace nože, kosiace nástroje, unášač noža, hlavica na silón, silón, vŕtacie nástroje, vzduchový filter motora, zapaľovacia sviečka, štartovacia šnúra, klinový remeň a pod. Pri týchto dieloch je potrebné prihliadať na ich spotrebnú povahu, charakter a podliehanie prirodzenému opotrebeniu hneď pri zakúpení prístroja a prípadné výrobné vady týchto dielov reklamovať ihneď pri prvom odskúšaní výrobku.

Ak záručný list nebude obsahovať záznam o povinnej servisnej prehliadke v riadnom čase vykonaný predajcom, zákazník nemá právo na uplatnenie záruky po uplynutí lehoty na servisnú prehliadku.

Za predajcu je považovaný predajca, ktorý výrobok zákazníkovi predal, alebo iný predajca, u ktorého sa nachádza záručný servis. O miestach a sídlach predajcov sa informujte u dovozcu:

STIMO, Svinica 146, 044 45 Svinica . Telefón: 0948 637 454, Email: stimo@stimo.sk